Algemene Voorwaarden Go4FUNRUN

 • Artikel 1; Definities
  1. Evenement; Het evenement de Go4funrun te Nieuwleusen.
  2. Deelnemer; de natuurlijke persoon die zich op de door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
  3. Overeenkomst; de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
  4. Organisator; Ondernemersvereniging Nieuwleusen.
 • Artikel 2; Deelname
  1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk door de Deelnemer wanneer hij het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan.
  2. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
  3. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.
  4. Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten en terugbetaling van het inschrijfgeld.
  5. De Deelnemer moet ten alle tijden instructies van de organisatie of vrijwilligers van het Evenement opvolgen. Bij herhaaldelijke, of ernstige, misdragingen houdt de Organisator zich het recht voor de deelname aan het Evenement ten alle tijden stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.
  6. De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de Organisator zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.
  7. De Deelnemer die meedoet aan het Evenement, dient minimaal 12 jaar oud te zijn. 
  8. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouder(s) voor deelname aan het Evenement.
 • Artikel 3; Aansprakelijkheid
  1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
  2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
  3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
  4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.
  5. Deelnemers dienen assistentie te verlenen aan anderen die in nood verkeren, wiens veiligheid in gevaar is of die medische assistentie nodig hebben, tot het moment dat een vrijwilliger, de Organisator of medische dienst ter plaatse is. Deelnemers dienen een juiste te afweging maken tussen bij het slachtoffer blijven en naar de dichtstbijzijnde post rennen voor hulp.
  6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 • Artikel 4; Persoonsgegevens
  1. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer.
  2. Het is de Deelnemer ten allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail (info@go4fast.nl)  aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld in dagbladen en via internet.
 • Artikel 5; Portretrecht
  1. De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakt foto’s, beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.
  2. Beeldmateriaal kan gebruikt worden voor promotie bij volgende edities. Bij vragen en opmerkingen kunt u zich melden bij de Organisatie of mailen naar info@go4fast.nl  
 • Artikel 6; Beeldmateriaal
  1. De Organisator houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een Deelnemer gemaakt is tijdens het Evenement, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.
 • Artikel 7; Betaling
  1. De prijs voor deelname aan het Evenement is verschuldigd (en de vordering is opeisbaar) vanaf het moment van inschrijving (via bijvoorbeeld de website van de Organisator).
  2. De Organisator maakt voor de betalingen gebruik van betaalsystemen van derde partijen, zoals het betaalsysteem van Mollie. Indien de betaling door middel van dergelijke betaalsystemen niet succesvol is in die zin dat de Organisator het door Inschrijver verschuldigde bedrag niet daadwerkelijk ontvangt (bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – doordat Mollie offline is of storingen vertoont), blijft Deelnemer gehouden de overeengekomen prijs aan de Organisator te betalen (door bijvoorbeeld op een andere wijze te betalen).
  3. Als de Inschrijver alleen zichzelf (als Deelnemer) inschrijft voor deelname aan het Evenement, is hij gehouden de prijs voor deelname aan het Evenement te betalen.
  4. Zowel in het geval de Inschrijver zichzelf niet voor deelname aan het Evenement inschrijft, maar alleen anderen als Deelnemers aanmeldt voor deelname aan het Evenement en in het geval de Inschrijver zowel zichzelf als andere Deelnemers voor deelname aan het Evenement inschrijft, zijn de Inschrijver en de door hem aangemelde Deelnemers hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de prijs voor deelname aan het Evenement.
 • Artikel 8; Overmacht
  1. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Organisator geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Organisator niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): stakingen binnen de organisatie van Organisator, door de Deelnemer of door Derden waarvan Organisator op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen of belemmeringen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde Derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor het Evenement redelijkerwijs geen doorgang kan vinden, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van kernpersoneel van de Organisator (waaronder – maar niet uitsluitend – het bestuur van de Organisator).

Partners: